Odabran izvođač za geotermalnu bušotinu u Vinkovcima; evo kada počinju radovi!

Ilustracija/PEXELS

Agencija za ugljikovodike odlučila je tko će biti izvođač za projektiranje, nabavu materijala i izradu istražnih geotermalnih bušotina po principu „ključ u ruke“ za lokacije u Vinkovcima, Velikoj Gorici, Zaprešiću i Osijeku. S obzirom kako se za sva četiri grada javila samo jedna tvrtka za posao ukupne procijenjene vrijednosti od 41,5 milijuna eura, a riječ je o zagrebačkom CROCSO-u, Agencija i nije imala nekakav težak posao oko odabira.

Podsjetimo, riječ je o nabavi u okviru projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kroz isti je Agencija za ugljikovodike pokrenula otvoreni postupak javne nabave za Izradu istražnih geotermalnih bušotina – projektiranje, nabava materijala i izrada istražnih geotermalnih bušotina po principu ključ u ruke. Javno nabava je otvorena do 18 ožujka 2024. godine.

Što se tiče vinkovačke bušotine, ista će koštati 12.333.395,00 eura prema dostavljenoj ponudi CROSCO-a. Tijekom ovog mjeseca očekuje se potpis Ugovora s odabranim izvođačem, a potom i uvođenje u posao čiji rok ne može biti duži od 15 dana od dana stupanja na snagu Ugovora, a potom i početak samog izvođenja radova čiji je krajnji rok 20 mjeseci, ali ne kasnije od 01. ožujka 2026. godine.

Preliminarni istražni prostor Vinkovci nalazi se na istočnom dijelu Republike Hrvatske i zahvaća šire područje grada Vinkovaca. U geološkom pogledu područje pripada sjeveroistočnom dijelu Slavonsko-srijemske depresije. Površina preliminarnog istražnog područja iznosi 87,6 km2.

Preliminarni istražni prostori – Grupa 4 – Vinkovci

Točne lokacije četiri istražne geotermalne bušotine biti će određene po završetku interpretacije novo snimljenih seizmičkih i magnetotelurskih podataka koji će dati precizniji uvid o postojanju i kvaliteti geotermalnog potencijala pojedinog područja. Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave Naručitelj će odabranom ponuditelju (Izvršitelju) dostaviti podatke o točnim lokacijama budućih istražnih geotermalnih bušotina najkasnije do dana uvođenja u posao.

Nadmorska visina planirane istražne bušotine unutar Grupe 4 – Vinkovci iznosi oko 100 m. Bušotina bi prema prognozi trebala raskriti stratigrafski slijed naslaga od kvartara do podloge neogena. Konačna dubina bušotine predviđena je na oko 2500 m (+ 200 m).

Generalni geološki stup istražne bušotine – Grupa 4 – Vinkovci

Očekivani litološki slijed započinje šljuncima, pijescima, glinama i ugljenom, a nastavlja se izmjenom laporovitih glina, zaglinjenih pijesaka, glinovitih lapora i lapora. Slijede donjo i srednjo miocenske naslage brečokonglomerata, unutar kojih je moguća izmjena brečiranih tufova, efuziva i škriljavaca u glinovito-pjeskovitom matriksu.  Donjo i srednjo miocenski brečokonglomerati predstavljaju primarni cilj bušotine. Očekuju se stijene dobrih kolektorskih svojstava u zasićenju geotermalnom vodom i tlakom u granicama hidrostatskog. Pretpostavljeni gradijent tlaka iznosi 1,00 bar/10 m, a pretpostavljeni geotermalni gradijent iznosi 5,00 °C/100 m, što predstavlja aritmetičku sredinu između geotermalnih gradijenata izmjerenih u bušotinama Jarmina-1 i Jarmina-2.

Nakon donjo i srednjomiocenskih breča i brečiranih tufova očekuje se ulazak u podlogu neogena, koja se sastoji od magmatskih ili metamorfnih stijena (granit, gnajs ili škriljavac).

Predložena dubina bušenja u uvodnoj fazi iznosi 200 metara, u I. tehničkoj 850 metara, u II. tehničkoj 1700 metara dok je konačna do dubine 2,5 kilometra.

Shematski prikaz predložene (preliminarne) konstrukcije zacjevljenja istražne bušotine Vinkovci