Zajednička prevencija kriminaliteta PGP Tovarnik i općina Tovarnik, Lovas i Tompojevci

U Postaji granične policije Tovarnik održana je konstituirajuća sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta „Srijem“, koje predstavlja zajedničko Vijeće za prevenciju kriminaliteta općina Tovarnik, Lovas i Tompojevci.

Vijeće je osnovano temeljem Sporazuma o suradnji između Postaje granične policije Tovarnik, zastupana po načelniku Peri Ružolčiću i općine Tovarnik, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Dobročinac, općine Tompojevci koja je zastupana po općinskom načelniku Milanu Grubaču te općine Lovas koja je zastupana po općinskoj načelnici Tanji Cirba, a temeljem prijedloga PGP Tovarnik.

Za predsjednika Vijeća imenovan je u prvoj godini rada Anđelko Dobročinac, načelnik općine Tovarnik, a zamjenikom je imenovan Pero Ružolčić, načelnik PGP Tovarnik. Sporazumom o suradnji definirano je kako će se predsjednik zajedničkog Vijeća mijenjati svake naredne godine na način da to bude jedan od općinskih načelnika.

Zajedničko Vijeće za prevenciju kriminaliteta zamišljeno je kao partnersko tijelo čiji je cilj putem preventivnih aktivnosti raditi na povećanju sigurnosti, prevenciji štetnog ponašanja, smanjenju straha građana od kriminaliteta te podizanju ukupne kvalitete života na području općina Tovarnik, Tompojevci te Lovas i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Naime, na području općine Tovarnik od 2009. godine, osnovano je Vijeće za prevenciju kriminaliteta općine Tovarnik, koje posljednjih godina nije imalo radnih rezultata te je postalo razvidno kako Vijeće više ne ispunjava svrhu zbog koje je osnovano. U isto vrijeme suradnja predstavnika Postaje granične policije Tovarnik s predstavnicima lokalnih općina pokazala se izuzetno dobrom te se stvorila potreba za pronalazak modela koji bi osigurao snažniju suradnju između sporazumnih strana i na projektima prevencije, a koja potreba se temelji na činjenici da je društvena zajednica osnovni izvor brojnih potencijala za suzbijanje različitih problema koji često ostaje neiskorišten.

Tako neiskorištena suradnja s građanima i zajednicom rezultira pojačanim opsegom poslova na teret policije, a mislimo da smo realno svi svjesni kako policija sama ne može učinkovito i dugotrajno spriječiti kažnjive radnje (nove pojavne oblike kaznenih djela, delinkvenciju i sl.) te da je kriminalitet problem koji ne može riješiti samostalno niti jedna društvena institucija, bez pomoći cijele zajednice.

Cilj Vijeća je uključiti sve zainteresirane subjekte te poticati građane i druge pravne osobe na društveni odgovor prema kriminalitetu i svim drugim asocijalnim ponašanjima. Vijeće će poduzimati mjere u duhu situacijske prevencije, u smislu otklanjanja uvjeta i uzroka radi kojega bi kažnjive radnje mogle nastati te će policijski službenici i drugi partneri educirati građane i savjetovali ih.

U konačnici, rad u kojem sudjeluje više subjekata, pri čemu svatko unosi svoje znanje, daje bolje rezultate i utječe na kvalitetu ukupnog života u zajednici i vjerujemo da će Vijeće za prevenciju kriminaliteta „Srijem“ ispuniti svoju svrhu i ciljeve.